Antalya Kültür Sanat, etkinliklerine devam ediyor. Felsefe konuşmaları kapsamında gerçekleşecek olan ‘Apollon ve Dionisos Düalizmi Üzerinden Nietzsche ve Feminizm’ etkinliği 10 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de gerçekleşecek. Konuşmacı olarak Doç. Dr. Ünsal Çimen'in yer alacağı etkinliğin moderatörlüğünü Prof. Dr. Cihan Camcı üstlenecek.

ETKİNLİK İÇERİĞİ

Etkinlik içeriğinde, Antik Yunan mitolojisinde kehanet, şiir ve müzik tanrısı olarak bilinen Apollon ile şarap tanrısı Dionisos arasındaki düalizmin, Nietzsche'nin sanatsal enerji yorumları ve feminist bakış açısı ele alınacak. Nietzsche'nin Apolloncu sanatları rasyonalite, düzen ve bireysellik ilkesiyle ilişkilendirirken, Dionisosçu sanatı esrime, çıldırma, duygu ve kaosla ilişkilendirdiği belirtilecek. Ayrıca, Nietzsche'nin Sokrates'ten sonra Apolloncu ve Dionisosçu olan arasındaki dengeyi Apolloncu lehine bozulduğu görüşü ele alınacak. Bu düalizmin, anaerkil ve ataerkil kültürler arasındaki çelişkiden kaynaklanıp kaynaklanmadığı da tartışılacak.

NİETZSCHE HAKKINDA

Alman klasik filolog ve filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche'nin hayatı ve düşünceleri, yerleşik düşünce kalıplarını yıkarak döneminde benzersiz bir felsefi ekolün kurucusu olarak kabul edilir. Gençliğinde Arthur Schopenhauer'in etkisi altında kalan Nietzsche, daha sonra bu kötümserlikten uzaklaşarak ahlak, din, felsefe, bilim ve sanat gibi konularda keskin eleştirilere odaklandı. Nietzsche'nin çalışmalarında, Antik Yunan kültürünü çağdaş kültürden üstün görmesi, Hristiyan ahlakı ve Platoncu metafiziği şiddetli bir şekilde eleştirmesi öne çıkan temalar arasındaydı. Postmodern felsefi yaklaşımların öncüsü olarak kabul edilen Nietzsche, üstün-insan, güç şehveti ve ebedi tekerrür gibi kavramlarla günümüzde hala yorumlara ve tartışmalara konu olmakta. Nietzsche, sistematik bir felsefe kurmamış olup düşüncelerini sıkça aforizmalar aracılığıyla ifade etti. Düzyazıları, şiirleri ve özellikle 'Also sprach Zarathustra' adlı eserindeki patetik-lirik tarzıyla tanınan Nietzsche, aynı zamanda klasik müziğe olan ilgisi ve kendi kendine beste yapmasıyla da bilinir. Felsefesinin merkezinde, kişinin coşkulu enerjisini sömüren her türlü öğretiyi sorgulayarak ‘hayatın olumlanması’ bulunmaktadır. Hakikatin değeri ve nesnelliği konusundaki kökten sorgulaması, varoluşçuluk, postmodernizm ve postyapısalcılık gibi geniş çaplı felsefi akımlarda etkisini sürdürmektedir. Friedrich Nietzsche, 1889'da yaşadığı zihinsel çöküş, frengi hastalığına bağlı nadir görülen bir genel pareziye yol açmasının ardından, bakıma muhtaç bir şekilde geçirdiği yılların ardından 1900'de hayata gözlerini yumdu.

Muhabir: AYSU DURSUN/ÖZEL HABER