DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

1.       İlçemiz genelinde Ambalaj Atıklarının Toplanması Taşınması Ayrıştırılması ve Değerlendirilmesi Hizmeti hakkının 3 yıllığına kiralama işi 29.02.2024 Perşembe günü Saat:10.00’da ihale edilecektir.

2.       İşin tahmin edilen muhammen bedeli ilk yıl için K.D.V. hariç 58.300,00 TL(ellisekizbinüçyüztürklirası), geçici teminatı 1.749,00 TL (binyediyüzkırkdokuztürklirası), şartname bedeli 1.000,00 TL’dir.

3.       İhale Demre Belediye Başkanlığı hizmet binası Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve ilgili hükümler doğrultusunda muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

4.       İhaleye katılmak için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartlara haiz olmakla birlikte, aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir ;

a)      Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Antalya İli için alınmış, Çevre İzin ve Lisansının konusu ambalaj atığı toplama ve ayırma olan Çevre İzin ve Lisans Belgesi

b)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c)       İkametgah Belgesi

d)      Şartname bedeli ve geçici teminat makbuzu

e)      Maliye ve SGK ile Belediyemize borcu olmadığına dair belge

f)       Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ve kanıtlayıcı belgeler

g)      İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

5.       İhaleye katılma ile ilgili diğer bilgi ve belgeler şartnamenin 12. Maddesinde açıklanmış olup, ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

6.       İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlgililere duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01986786