ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN TEBLİĞ

Aşağıda adı-soyadı, Vergi kimlik numarası, Mahallesi ada parsel numarası, adresi yazılı mükellef için düzenlenen Gayrimenkul Mal Satış Şartnamesi Gayrimenkul Mal Satış ilanı ve Komisyon Kararı ilgilisine tebliğ edilememiştir.
1. 213 Sayılı V.U.K.’nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri ile 345 seri numaralı VUK Genel Tebliği gereğince ve 29.12.2017 tarih -2017/8 sayılı Uygulama İç Genelgesi gereği iş bu ilanın Vergi Dairesi ilan tahtasına asılma tarihini olan 02.04..2024 tarihini izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilmek üzere İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri durumunda kendilerine süre ile kayıtlı tebligat yapılacağı,
2. İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde müracaat etmeyen veya adreslerini bildirmeyenlere 1 ay sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 02.04.2024

İLAN LİSTESİ
S.NO ADI SOYADI/UNVANI VERGİ NO T.C. NO Gayrimenkulün Mahallesi Ada-Parsel numarası Evrak Tarih ve No BİLİNEN ADRESLERİ
1 Global İnternational Emlak İnternet Telekom Tic Ltd. Şti Müdürü (JAMES DAVID BRUC HARGREAVES) 3960405427 Mahmutlar Mah. 2826 Parsel A Blok kat1 5 nolu meskin 29.03.2024 tarih ve 88629 sayılı yazı ve Ekleri Şirketin Terk olması ve Müdürün Kayıtlı Mernis adresinin bulunmaması
#ilangovtr Basın No ILN02013693