ANTALYA DÖŞEMEALTI DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI

 1. Aşağıda bilgileri verilen tesisin alanı yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36’ıncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 2 (İki) yıl süre ile kiralanacaktır.

İhale, Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün ‘nün Hüsnü Karakaş Mahallesi 3506 Sokak No: 1 Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi Kepez /Antalya adresinde 2. Kat Satın Alma İhale Salonunda yapılacaktır.
Kiraya verilecek taşınmazlar 1 (Bir) kısımdan oluşmaktadır.

2-  Şartname satış bedeli yoktur. İdari Şartname Antalya Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler Birimi Satın Alma servisinden alınabilir.

3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İHALEYE İLİŞKİN

İhale tarihi: 25/03/2024 pazartesi günü Saat: 10:00

5-  İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri 25/03/2024 tarih saat 10:00 a kadar Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Giriş kat evrak kayıt birimine kapalı zarf halinde ibraz etmeleri gereklidir.
6- İhaleye Katılabilme Şartları;
İhaleye katılabilmek için
A-Gerçek Kişilerin;

 1. Yasal yerleşim yeri sahibi olunması,
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres gösterilmesi,
 3. TC Kimlik numaraları ile başvurmaları,
 4. Geçici teminatı yatırmış olmaları,
 5. TSE İŞ YERLERİ-KANTİN İŞLETMECİLİĞİ HİZMETİ VEREN-GENELKURALLAR belgesi teklif zarfında sunulacaktır.
 6. İhale tarihinden geriye dönük son 5 (Beş) yıl içerisinde hastane kantin işletmeciliği hizmeti vermiş olduklarına dair idare tarafından onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunacaktır.
 7. Son beş yıl içerisinde Kantin İşletmeciliği yapan İstekliler İhale ilanı itibari ile Sözleşme yapılmış idarelere borcu olmadığına dair söz konusu idare tarafından onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunacaktır.
 8. İstekliler İhale İlanı Tarihi Öncesinde en az 25 yataklı sağlık tesisinde kantin kiralama hizmeti verdiklerine dair sözleşme imzalanan idare tarafında onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunacaktır.

B-Tüzel Kişilerin; 

 1. Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 
 2. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri,  
 3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri
 4. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,
 5. TSE İŞ YERLERİ-KANTİN İŞLETMECİLİĞİ HİZMETİ VEREN-GENELKURALLAR belgesi teklif zarfında sunulacaktır.
 6. İhale tarihinden geriye dönük son 5 (Beş) yıl içerisinde hastane kantin işletmeciliği hizmeti vermiş olmaları. (Buna ilişkin resmi yazı ya da onaylı belgeler komisyona sunulacaktır.)
 7. Son beş yıl içerisinde Kantin İşletmeciliği yapan İstekliler İhale ilanı itibari ile Sözleşme yapılmış idarelere borcu olmadığına dair söz konusu idare tarafından onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunacaktır.
 8. İstekliler İhale İlanı Tarihi Öncesinde en az 25 yataklı sağlık tesisinde kantin kiralama hizmeti verdiklerine dair sözleşme imzalanan idare tarafında onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunacaktır.

C- Ortak Girişimlerden; 
a-   Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.
b- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c- TSE İŞ YERLERİ-KANTİN İŞLETMECİLİĞİ HİZMETİ VEREN-GENELKURALLAR belgesi teklif zarfında sunulacaktır. Her ortak tarafından bu kriter sağlanacaktır.
d- İhale tarihinden geriye dönük son 5 (Beş) yıl içerisinde hastane kantin işletmeciliği hizmeti vermiş olduklarına dair idare tarafından onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunacaktır. Her ortak tarafından bu kriter sağlanacaktır.
e- Son beş yıl içerisinde Kantin İşletmeciliği yapan İstekliler İhale ilanı itibari ile Sözleşme yapılmış idarelere borcu olmadığına dair söz konusu idare tarafından onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunacaktır. Her ortak tarafından bu kriter sağlanacaktır.
f- İstekliler İhale İlanı Tarihi Öncesinde en az 25 yataklı sağlık tesisinde kantin kiralama hizmeti verdiklerine dair sözleşme imzalanan idare tarafında onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunacaktır. Her ortak tarafından bu kriter sağlanacaktır.
NOT: İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine Noter Onaylı Suretlerini veya ihale tarihinden önce İdare tarafından "Aslı İdarece Görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
7. Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Geçici teminat ve kesin teminat mektuplar
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
7. maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
8-    2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ncı maddesindeki kişiler veya  83’üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler  ihaleye katılamazlar.
9-     İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
10-   Bu ilan kapsamında yapılacak olan kiralama işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve şartname hükümleri uygulanır.
11-  İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.    

Kiraya verilecek taşınmazın;
İli                                            : Antalya
İlçesi                                       : Döşemealtı
Mahalle/Köyü                         : Çıplaklı
Cadde                                     :1852  
Pafta No / Cilt No                  :          
Ada No / Sayfa No                 :          
Parsel No / Sıra No                :
Yüzölçümü                             : 87,42 metrekare
Hazine Payı                            : Tam
Cinsi                                       : Betonarme Hastane Binası
Niteliği                                    : Maliye Hazinesi

 

İHALE BİLGİLERİ
Kiralanan yer ve Amacı
Müdürlüğümüz  bağlı Döşemealtı Devlet Hastanesi  Çıplaklı Mah. Döşemealtı /Antalya adresinde bulunan 87.42 Metrekare Alanın Kantin Olarak Kiralanması İşi


 
Kiralanan yüzölçümü/süresi 2 (İki) yıl süre ile
Kira alanı, Toplam 87.42 Metrekare
1 (Bir) Yıllık Tahmini kira bedeli 1.552.466,43-TL
Geçici teminat Tutarı 465.739,93- TL  (İlk yılın tahmini kira bedelinin  %30)
Geçici Teminatın yatırılabileceği yer:
Teminat Mektubuna ilişkin açıklama:

ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ Halk Bankası Halkbankası Antalya Şubesi TR07 0001 2009 5700 0044 1000 24

Nolu İBAN no'lu hesaba nakit, havale ya da EFT ile yatırılabilir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak sunulması halinde, 2886 sayılı Devlet

İhale Kanununa göre alınmış ve süresiz olması gerekmektedir.

İhale Şekli 2886 Devlet İhale Kanunu 36. maddesi (Kapalı Teklif Usulü)
 
İhalenin yapılacağı Yer İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu (2. Kat)
İl Sağlık Müdürlüğü Hüsnü Karakaş Mahallesi 3506 Sokak No: 1 Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi Kepez /Antalya
Teklif Zarfının teslim edileceği Yer İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi
Doküman Bedeli 0,00-TL
Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği. 25/03/2024 pazartesi günü Saat: 10:00
İhale tarih/saati 25/03/2024 pazartesi günü Saat: 10:00
#ilangovtr Basın No ILN01998300