ANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI

 

1. Aşağıda bilgileri verilen tesis alanlarımız Kantin yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır. İhale, Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Cad. No:148 Kepez / ANTALYA adresinde Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2. Kiralamalar ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

ANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ TARAFINDAN KİRAYA VERİLECEK
 KANTİNİN KİRALAMA BİLGİLERİ
S. No Kiralanan
Yerin Adı
Adresi Yüz
Ölçümü
Kiralanma Tarihleri ve Süresi Tahmini Yıllık Kira Bedeli (TL) Tahmini İki Yıllık Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL)
1 Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Kantini Ahatlı Mahallesi
75. Yıl Cad. No:148
Kepez / ANTALYA
18 m² Sözleşme Tarihinden itibaren
2 (İki) Yıl
188.600,00 377.200,00 37.720,00

3. Geçici teminatın nakit olarak verilecekse yatırılabileceği yer: Halk Bankası Antalya Şubesi TR21 0001 2009 5700 0005 0000 42 İBAN no'lu hesabına ihale tarih ve saatinden önce yatırılması gerekmektedir.

4.  İhaleye ait Şartname; Şartname bedeli 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk lirası) olup, Halk Bankası Antalya Şubesi TR21 0001 2009 5700 0005 0000 42 İBAN no'lu hesaba nakit, havale ya da EFT yapıldıktan sonra Satın Alma servisinden alınabilir.

5.  İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

6. İHALEYE İLİŞKİN;

a.  İhale tarihi ve saati: 30.05.2022 Perşembe-Saat:10,00

b. İhalenin yapılacağı yer: Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Toplantı Salonu

c.  Teklif Zarfının teslim edileceği yer: Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satın Alma Birimi

7.  İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gereklidir. İhaleye Katılabilme Şartları;

      İhaleye katılabilmek için;

a. Gerçek Kişilerin; Yasal yerleşim yeri sahibi olunması, Tebligat için Türkiye’ de adres gösterilmesi, T.C. Kimlik numaraları ile başvurmaları, Geçici teminatı yatırmış olmaları gerekmektedir.

b. Tüzel Kişilerin; Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri,  Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

c.  Ortak Girişimlerden; 

1.1 Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

1.2 Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

8. Geçici ve Kesin teminat olarak alınacak belgeler
 Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

9. 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ncı maddesindeki kişiler veya 83’üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar. 

10.  İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Toplantı Salonunda   hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

11.   Bu ilan kapsamında yapılacak olan kiralama işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve şartname hükümleri uygulanır.

12.  İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02033738