ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN


İHALENİN KONUSU:  İlimiz Demre İlçesi Demre Çayı tersip bendi üzerinde aşağıda koordinatları ve miktarı belirtilmiş alanda bulunan 1(a) grubu tüvenan kum çakıl malzemenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü açık artırma ile satışı ve 180 gün içerisinde bulunduğu yerden alınması işidir.

Madde 1-Söz konusu ihale Muratpaşa İlçesi Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı Üzeri Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda 16.04.2024 tarihinde saat 10:00 ’da gerçekleştirilecektir.
 

İl İlçe Mevkii Miktar(Ton) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
Antalya Demre Demre Çayı 500.000 Ton 21.590.000,00TL+ KDV 647.700,00 TL.


Madde 2-İhaleyi kazanan gerçek ve tüzel kişi ihale bedeline ek olarak ihale bedelinin %5 oranında devlet hakkı payı ödeyecektir.

Madde 3-Şartname ve ekleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ihale için 5.000,00 TL şartname bedeli ödenerek alınabilir

Madde 4- 1(a) grubu kum-çakıl malzeme alınacak alan temsili koordinatları [ITRF-96 (30°/3°)]
 

Nokta Y X Nokta Y X
1 488135 4018519 4 487568 4018113
2 488297 4018481 5 487615 4018264
3 487733 4018064 6 487767 4018294

Madde 5- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır
Gerçek Kişiler;
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti
b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,
d) Onaylı İmza Sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f)  Her sayfası imzalanmış olan Şartname
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.
h)  İhale dokümanının alındığına dair 5.000,00 TL’lik banka makbuzu
Tüzel Kişiler;
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı)
c) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi,
d) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.
e) Her sayfası imzalanmış olan Şartname
f) İhale dokümanının alındığına dair 5.000,00 TL’lik banka makbuzu
Madde 6-  İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir.
Madde 7- Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar,  ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
Madde 8-  İhale dökümanı bedeli Antalya Valiliği YİKOB  Ziraat Bankası Antalya Güllük Şubesi TR 3600-0100-2575-6785-4549-5035 IBAN nolu  hesabına yatırılacaktır.
Madde 9- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN02015223