ÖĞRENCİ SERVİSİ /TAŞIMA  HİZMETİ ALINACAKTIR

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Antalya İli Kumluca İlçesi 137 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci /Velinin 13 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 19 Hat ( Araç) ve 19 Rehber Personel İle 180 İş Günü Taşınması İşi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/821522
1-İdarenin
a) Adı : KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bağlık Mahallesi Gödene caddesi Hükümet Konağı Kat 3 000 07350 KUMLUCA/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2428871006 - 2428876675
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Antalya İli Kumluca İlçesi 137 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci /Velinin 13
Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 19 Hat ( Araç) ve 19 Rehber Personel İle 180 İş Günü Taşınması İşi Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2024-2025 Egitim Ögretim Yili Kumluca Ilçe Millî Egitim Müdürlügü Millî Egitim Bakanligi Tasima Yoluyla Egitime Erisim Yönetmeligi Kapsaminda Antalya Ili Kumluca Ilçesi Merkez Ve Merkeze Bagli Mahalle Köy Ve Köy Alti
Yerlesim Birimlerindeki 137 Özel Egitime Ihtiyaci Olan Ögrenci /Kursiyer/Velinin 13 Tasima Merkezi Okul/Kuruma 19 Hat ( Araç) ve 19 Rehber Personel Ile 180 Is Günü Tasinmasi Isi Hizmet Alimi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Beykonak 80. Yıl İlk ve Ortaokulu, Kasapçayırı İlk ve Ortaokulu, Ziya Gökalp YBO, Sultan Alparslan İlkokulu, Sarıcasu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Mimar Sinan Ortaokul, Salur İlk ve Ortaokulu, Ahmet Avcıoğlu İlk
ve Ortaokulu, Kumluca Özel Eğitim Anaokulu, Kumluca Özel Eğitim Uygulama Okulu 1 ve 2. Kademe
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 09.09.2024, işin bitiş tarihi 20.06.2025
d) İşe başlama tarihi : 09.09.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.07.2024 - 16:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (etekliflerin açılacağı adres)
: Sultan Alparslan İlkokulu Konferans Salonu- Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesi Kumluca Adliyesi Yanı Kumluca/Antalya
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Kamuda yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.
b) Özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.
c) Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü personel taşıma işi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir
YUSUF TEKDEMİR
İlçe Milli Eğitim Müdürü

#ilangovtr Basın No ILN02054771