42 KALEM MANAVGAT DH VE AKSEKİ DH İÇİN 2024 YILI DAİMİ İŞÇİ PERSONEL KIYAFETLERİ ALIMI

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ


42 KALEM MANAVGAT DH VE AKSEKİ DH İÇİN 2024 YILI DAİMİ İŞÇİ PERSONEL KIYAFETLERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/618296

1-İdarenin

a) Adı

:

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

Şelale Yolu Üzeri, Hastane Caddesi Manavgat/ ANTALYA 07600 . MANAVGAT/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2427461117 - 2427464500

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

42 KALEM MANAVGAT DH VE AKSEKİ DH İÇİN 2024 YILI DAİMİ İŞÇİ PERSONEL KIYAFETLERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

42 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ AMBAR-AYNİYAT BİRİMİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale konusu malzemeler sözleşme tarihinden itibaren sipariş yazısına istinaden 45 gün içinde teslimat Manavgat Devlet Hastanesi Ambar-Ayniyat Birimine yapılacaktır. Ürünler elbise torbası/gamboç içerisinde teslim edilecek ve elbise torbası üzerinde personelin adı soyadı çalıştığı yer ve beden numarasını gösteren etiket bulunacaktır. NOT: YÜKLENİCİ FİRMA BEDEN ÖLÇÜLERİNİ İLGİLİ SAĞLIK TESİSİNDEN ALDIKTAN SONRA (TEMİNİ VEYA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRECEKTİR) TESLİMATI GERÇEKLEŞTİRECEKTİR. RENKLER NUMUNE ÜZERİNDE YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA İDARELER TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR. YÜKLENİCİ FİRMA ÜRÜNÜN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE ÜRETİM ONAYINI İDAREDEN ALACAKTIR. YÜKLENİCİ FİRMA ÜRÜNÜ TESLİM ETMEDEN ÖNCE İDAREDEN ONAY ALACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.06.2024 -10.00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ İDARİ VE MALİ HİZ.MÜD. YRD. ODASI


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisselerhariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Broşür,Fotoğraf,Katalog

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10.Bu.ihalede kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02030159