T.C.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N


1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun   45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.
 

S. No Taş. M²’si İhaleye Konu Taşınmazın Adresi Kira Süresi (Yıl) Yıllık Kira Bedeli  ₺ Toplam Kira Bedeli ₺ Geçici Teminat ₺ Cayma Tazminatı ₺ İhale Saati
1 12 Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar İçi Büfe  3 450.000- 1.350.000-+KDV 40.500- 135.000- 10.20
2 120 Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar Yanı No:18/B İşyeri  3 300.000- 900.000- 27.000- 90.000- 10.30
3 98 Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar Yanı No:30,32,34,36 İşyeri 3
250.000-
 
750.000- 22.500- 75.000- 10.40
4 108 Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Halk Pazarı No:6/63-64 İşyeri 3 300.000- 900.000-+KDV 27.000- 90.000- 10.50
5 54 Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Halk Pazarı No:6/1 İşyeri 3 180.000- 540.000-+KDV 16.200- 54.000- 11.00
6 10 Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi No:7 Çay Bahçesi 3 40.000- 120.000-+KDV 3.600- 12.000- 11.10
7 36 Mahmutlar Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:4/D İşyeri 3 70.000- 210.000- 6.300- 21.000- 11.20
8 10 Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:59 Büfe 2 500.000-
  
1.000.000-+KDV 30.000- 100.000- 11.30
9 10 Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:52 Büfe 2 500.000- 1.000.000-+KDV 30.000- 100.000- 11.40
10 10 Çarşı Mahallesi  Hükümet Caddesi No:68 Büfe 2 500.000- 1.000.000-+KDV 30.000- 100.000- 12.00
11 10 Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi No:21/Z1 işyeri 3 30.000- 90.000- 2.700- 9.000- 12.10
12 100 Şekerhane Mahallesi Alaaddin Gaybi Sokak No:17/106 Büro 3 10.000- 30.000- 900- 3.000- 12.20
13 100 Şekerhane Mahallesi Alaaddin Gaybi Sokak No:17/107-108 Büro 3 10.000- 30.000- 900- 3.000- 12.30
14 50 Tophane Mahallesi Tersane Çıkmazı Sokak No:2 Lokanta (Yöresel Yeme İçme yeri) 3 300.000- 900.000-+KDV 27.000- 90.000- 12.40
15 57 Çıplaklı Mahallesi Belediye Caddesi Belediye Düğün salonu Altı No:1/E İşyeri 3 40.000- 120.000- 3.600- 12.000- 12.50
16 85 Mahmutseydi Mahallesi Orta Sokak No:3 Köy Kahvesi 3 10.000- 30.000-+KDV 900- 3.000- 13.00
17 31 Toslak Mahallesi Kabaklık Sokak No:33/1A İşyeri 3 20.000- 60.000- 1.800- 6.000- 13.10
18 27 Toslak Mahallesi Kabaklık Sokak No:33/1B İşyeri 3 20.000- 60.000- 1.800- 6.000- 13.20
19 27 Toslak Mahallesi Kabaklık Sokak No:33/1C İşyeri 3 20.000- 60.000- 1.800- 6.000- 13.30


3-İhale 02/05/2024 tarihindeBelediyeEncümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-İHALEYE GİREBİLMEŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgah İlmühaberi, c) Geçici ve Cayma Tazminatı    
d) Sabıka Kaydı, e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi, f) İmza Sirküsü, g) Oda Kaydı, h) Vergi Kaydı, ı) Alanya Belediyesi’ne borcuolmadığınadair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.i) Açık Arttırma  Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakipidareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi,
4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini d)İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini c) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak)  tasdikli olarak, g) Yetkilinin İmza Sirküsü,  h)  Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını, ı) Oda kaydı, j) Vergi kaydı, k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı) l) Açık Arttırma  Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakipidareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”
4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.
4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi  ve  Oda Kaydı istenmez.
5-Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen şartnamede ve yukarıda belirtilen evrakları 30.04.2024 günüSaat: 16:00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 1.000,00.₺ -(KDV dâhil)’dir.
8-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde  Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02019882