İLAN
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU: Aşağıda tablo halinde belirtilen 21 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere şartname esasları dâhilinde her birinin ayrı ayrı olmak üzere 22.02.2024 Perşembe günü ihale suretiyle kiraya verilmesi işidir.

SIRA NO ILCE MAHALLE TAŞINMAZIN ADRESI ADA PARSEL ISTIGAL YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²) MUHAMMEN BEDEL TL+KDV GEÇİCİ TEMİNAT TL İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 KAŞ KALKAN ZEMİN KAT 5/7-3 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM 139 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 26 216.000,00 19.440,00 22.02.2024 14:00
2 KAŞ KALKAN  BAĞIMSIZ BÖLÜM 139 1 DEPO 49 54.000,00 4.860,00 22.02.2024 14:05
3 DEMRE KÜÇÜKKUM 7J NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  526 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 24 18.000,00 1.620,00 22.02.2024 14:10
4 KUMLUCA YENİCE A BLOK 1.KAT 19 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 50 37.000,00 3.330,00 22.02.2024 14:15
5 KUMLUCA YENİCE A BLOK 1.KAT 20 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 25 21.000,00 1.890,00 22.02.2024 14:20
6 KUMLUCA YENİCE A BLOK 1.KAT 23 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM   485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 25 21.000,00 1.890,00 22.02.2024 14:25
7 KUMLUCA YENİCE A BLOK 1.KAT 24 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM 485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 50 37.000,00 3.330,00 22.02.2024 14:30
8 KUMLUCA YENİCE B BLOK 1.KAT 8 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 40 28.000,00 2.520,00 22.02.2024 14:35
9 KUMLUCA YENİCE B BLOK 1.KAT 9 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 40 28.000,00 2.520,00 22.02.2024 14:40
10 KUMLUCA YENİCE B BLOK 1.KAT 10 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM 485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 40 28.000,00 2.520,00 22.02.2024 14:45
11 KUMLUCA YENİCE B BLOK 1.KAT 11 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 40 28.000,00 2.520,00 22.02.2024 14:50
12 KUMLUCA YENİCE A BLOK 1.KAT 16 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM 485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 50 37.000,00 3.330,00 22.02.2024 14:55
13 MANAVGAT DEMİRCİLER İDARİ BİNA ZEMİN KAT 1 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  148 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 25 36.000,00 3.240,00 22.02.2024 15:00
14 MANAVGAT DEMİRCİLER İDARİ BİNA ZEMİN KAT 2 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  148 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 25 37.500,00 3.375,00 22.02.2024 15:05
15 MANAVGAT DEMİRCİLER İDARİ BİNA ZEMİN KAT 3 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  148 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 25 37.500,00 3.375,00 22.02.2024 15:10
16 MANAVGAT DEMİRCİLER İDARİ BİNA ZEMİN KAT 5 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  148 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 47 63.000,00 5.670,00 22.02.2024 15:20
17 MANAVGAT DEMİRCİLER İDARİ BİNA ZEMİN KAT 6 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  148 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 102 142.400,00 12.816,00 22.02.2024 15:25
18 MANAVGAT DEMİRCİLER İDARİ BİNA ZEMİN KAT 7 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  148 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 25 69.000,00 6.210,00 22.02.2024 15:30
19 MANAVGAT DEMİRCİLER İDARİ BİNA 1. KAT 9 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM  148 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 170 139.400,00 12.546,00 22.02.2024 15:35
20 SERİK GEBİZ ESKİ NAHİYE BİNASI ZEMİN KATI 1 NUMARALI DÜKKAN 49 2 DÜKKAN 49 13.400,00 1.206,00 22.02.2024 15:40
21 SERİK YUKARI  KOCAYATAK ESKİ BELEDİYE HİZMET BİNASI 10 NUMARALI DÜKKAN - 1028 DÜKKAN 255 53.100,00 4.779,00 22.02.2024 15:45


2- Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saat­leri içinde görülebilir ve ihale için 1.000,00TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.
3- Söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacak­tır.
4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır
                       
GERÇEK KİŞİLERDEN;

4.1-Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
4.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)
4.3-Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
4.4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
4.5-Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
4.6-Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
4.7-Şartname bedeli yatırıldığına dair belge,
4.8-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan borcu yoktur yazısı,
4.9-Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi,
4.10-Ek teminat olarak 1(bir) yıllık kira bedeli tutarında süresiz banka teminat mektubu veya 1(bir) yıllık kira bedeli tutarında ek teminat yatırıldığına ilişkin belge,
4.11-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

TÜZEL KİŞİLERDEN;

4.12-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
4.13-Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge,
4.14-Belediye şirketleri dışında ki tüzel kişiliklerin en az 3 (üç) yıl önce kurulmuş olması, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
4.15-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
4.16-Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
4.17-Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
4.18-Şartname bedeli yatırıldığına dair belge,
4.19-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan borcu yoktur yazısı,
4.20-Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi,
4.21-Tüzel kişilerin şirket ortaklarının; şirketin işbu şartname ve bu şartnameye dayanılarak yapılacak sözleşme sebebiyle doğacak kira borçlarından şahsi mal varlıkları ile sorumlu olduklarını gösterir 1(bir) yıllık kira bedeli tutarında noter onaylı taahhütnameyi veya ek teminat olarak 1(bir) yıllık kira bedeli tutarında süresiz banka teminat mektubunu Belediyeye vermeleri zorunludur. Tercih edilmesi durumunda 1(bir) yıllık kira bedel tutarında ek teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırabilir. Belediye ve Belediye şirketleri açısından şahsi kefalet şartı aranmaz. İki ortaklı şirketlerde ortaklardan birinin, ikiden fazla ortaklı şirketlerde ortaklardan en az ikisinin anılan taahhütnameyi vermeleri yeterlidir. Kira sözleşmesi devam ederken şirketin ortaklık durumunun değişmesi halinde oluşan yeni durumda da bu maddeye uygunluk aranır.
4.22-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.
6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
7- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
İLÂN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01978181