İLAN
T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/249 Esas
DAVALI : ANASTASIA ÇİÇEK (GERASIMOVA)
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 12/09/2024 günü saat: 11:50
Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02048541