İLAN
T.C. SERİK AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/573 Esas
DAVALI : TATYANA KAİGORODOVA
Davacı Mustafa Ayaz tarafından açılan boşanma davasının yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde, adresinize davetiye çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da netice alınamadığından duruşmanın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizce ön inceleme duruşma gün ve saati 03/10/2024 günü saat:12:30'da belirlenmiş olup "HMK.139. mad., sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzdaki işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tebligat gönderilmeyeceği ihtar olunur." hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02043549