TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ


(1384) TEMİZLİK MALZEME ALIMI (18 KALEM) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/554907

 

1-İdarenin
a) Adı : ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
b) Adresi : Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs KONYAALTI/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2422496303 - 2422496045
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : (1384) TEMİZLİK MALZEME ALIMI (18 KALEM)
b) Niteliği, türü ve miktarı : TEMİZLİK MALZEME ALIMI (18 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin bu sözleşmede belirtilen bildirime esas faks numarasına gönderilen sipariş (malzeme talep formu), faks tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Satınalma Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı Kampüs Antalya

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin BULAŞIK TELİ, KAYGAN ZEMİN LEVHASI, CAM SİLME TAKIMI, EKONOMIK DISPAN.YAPRAK HAVLU, ÇÖP POŞETİ MAVİ BATTAL BOY, ÇÖP POŞETİ KIRMIZI BATTAL BOY, ÇÖP POŞETİ SİYAH BATTAL BOY, ÇEK ÇEK (45 CM), ÇEK ÇEK (55 cm) , ÇÖP POŞETİ SİYAH HANTAL BOY , MİNİ JUMBO TUVALET KAĞIDI kısımlarında %1(Bir ), TUVALET DEZENFEKSİYON MADDESİ, DEZENFEKTAN ETKİLİ TEMİZLEME MADDESİ (KLOR TABLET), CİLA İÇEREN YER TEMİZLEME MADDESİ, BULAŞIK DETERJANI ( ELLE), PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ, DEZENFEKSİYONLU BANYO TEMİZLEME MADDESİ, ÇAMAŞIR SUYU 5KG'LIK kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02030417