TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/235274

 

1-İdarenin
a) Adı : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA
b) Adresi : Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. 07030 KEPEZ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2423465055 - 2423454900
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 kısımdan oluşan 44 kalem temizlik malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TEİAŞ 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VARSAK TRAFO MERKEZİ; Karşıyaka Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı Kepez/ANTALYA
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmesinin imzalanmasına müteakip, alım konusu malzemeler eksiksiz olarak 15 gün içerisinde İdaremize teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
a) Tüm Kısımlardaki bütün ürünler TSE/TSEK işareti ve numarası basılı olmalıdır.
b) Birim fiyat teklif cetvelinde bulunan Deterjanlar kısmında ki 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14 (Teknik şartname sıralamsına göre;6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19) yer alan kimyasal ürünlerde;
- Ürün TSE Belgelesi teklif ile birlikte sunulacaktır.
- Sağlık Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı bildirim belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır.
-Avrupa Konseyi 99/45/EC direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) teklif ile birlikte sunulacaktır.
c) Birim fiyat teklif cetvelinde bulunan Deterjanları kısmında ki 17-18 (Teknik şartname sıralamasına göre; 22-23) no.lu kalemlerde yer alan malzemeler için;
- Ürün TSE Belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır.
- Sağlık Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı bildirim belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır.
- Ürürler Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış ve GMP sertifakalı olmalıdır. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teknik şartnamenin 6.9 maddesinde belirtildiği üzere her bir kalem için numune istenecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01992772