TIBBİ SARF VE TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMES
İ

(1530) MERKEZ LABORATUVARI İHTİYACINA LABORATUVAR MALZEME (4 KALEM) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/565500

 

1-İdarenin
a) Adı : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) Adresi : Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs KONYAALTI/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2422496303 - 2422496045
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : (1530) MERKEZ LABORATUVARI İHTİYACINA LABORATUVAR MALZEME (4 KALEM)
b) Niteliği, türü ve miktarı : (1530) MERKEZ LABORATUVARI İHTİYACINA LABORATUVAR MALZEME (4 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : -Tüm cihazlar teknik şartnamede belirtilen koşullarda çalışır ve sonuç veriyor şekilde kurulduktan sonra 16 ay kurumumuzda kalacaktır. Malzemeler sipariş verildikçe olacaktır. Bu süreler içerisinde firmanın cihazın çalışması ve teknik bakım gibi tüm konulardaki yükümlülükleri devam edecektir. -Tüm cihazlar ve sistemler, sözleşme yapıldıktan sonra 30 takvim günü içerisinde laboratuvara çalışır şekilde kurulmuş olmalıdır. - Sözleşmenin imzalanmasından sonra idarenin ihtiyacına göre idare tarafından yüklenicinin bu sözleşmede belirtilen bildirime esas faks numarasına gönderilen sipariş (malzeme talep formu), faks tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir. - Belirtilen testlerin faturalandırılmasında Hastane Bilgi İşlem Sisteminin kayıtları esas alınacaktır. Genel olarak her ayın ilk yarısında bir önceki ayda çalışılan vesonuçları onaylanmış olan hasta test sonuç listesi Hastane Bilgi İşlem Sisteminden alınıp, firma çalışılan testlerin faturasını kesmesi için resmi sipariş olarak kurumumuzca yazılacaktır. Test miktarları bu kayıtlar üzerinden hesaplanacaktır. Firma, malzemeleri önceden en az üç aylık stok olacak şekilde Merkez Laboratuvar Deposuna teslim edecektir. Stok durumu azalan malzemeleri Merkez Laboratuvar Deposunca yüklenici firmanın kayıtlı mail adresine bildirilmesi ile tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bildirimi yapılan malzemelere yetecek kadar sarfların hesabı ve teslimi firmaya aittir. Bildirimi yapılan malzemeler otuz takvim gününde teslim edilecektir. Ayrıca sözleşme tarihi bitmesine son 2 (iki) ay kala siparişi geçilen testler kuruma teslim edilecektir (teslim edilen miktar aynı şekilde Hastane Bilgi İşlem Sisteminin kayıtları esas alınacaktır).
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.06.2024 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Satınalma Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı Kampüs Antalya

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
CE ve FDA belgesi
ÜTS Kayıt Belgesi
Yetki Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
Prospektüs
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02040716