TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

(3956) TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI (14 KALEM) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1055977
1-İdarenin
a) Adı : ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
b) Adresi : Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2422496303 - 2422496045
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : (3956) TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI (14 KALEM)
b) Niteliği, türü ve miktarı : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI (14 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin bu sözleşmede belirtilen bildirime esas faks numarasına gönderilen sipariş (malzeme talep formu), faks tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Satınalma Müdürlüğü İhale Komisyon Odası Dumlupınar Bulvarı Kampüs ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
- İsteklilerce teklif edilen malzemelerin teknik şartnamede yer alan şartlara uygunluğunu teyit etmek amacı ile kalem kalem maddeler halinde teknik şartnameye cevap verilmiş olan isteklilerce hazırlanacak belgeyi ve katalogları,
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
ÇAMAŞIR SUYU 5KG'LIK
Belge Adı Açıklama
Ruhsat Biyosidal ürün ruhsatının onaylı örneği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin ÇÖP POŞETİ SİYAH ORTA BOY, ENJEKTÖR KOVASI, EKONOMIK DISPAN.YAPRAK HAVLU, ÇÖP POŞETİ SİYAH BATTAL BOY, ÇÖP POŞETİ MAVİ BATTAL BOY, ÇÖP POŞETİ KIRMIZI HANTAL BOY, MİNİ JUMBO TUVALET KAĞIDI, ÇÖP KOVASI PEDALLI TURUNCU (40 LT'LİK ), ÇÖP POŞETİ JUMBO BOY, BULAŞIK SÜNGERİ kısımlarında %1(Bir ), ÇAMAŞIR SUYU 5KG'LIK, TUVALET DEZENFEKSİYON MADDESİ, DEZENFEKSİYONLU BANYO TEMİZLEME MADDESİ, BULAŞIK DETERJANI ( ELLE) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01929481