2024 YILI SİGORTA HİZMETİ ALIMI


2024 YILI SİGORTA HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1306232
1-İdarenin
a) Adı : ANTEPE İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
b) Adresi : TAHIL PAZARI MAHALLESİ 467 SOK. MARK ANTALYA AVM. SİT. NO:1/101 MURATPAŞA/ANTALYA 07040 MURATPAŞA/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2422430230 - 2422487688
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 YILI SİGORTA HİZMETİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : İdarenin ihtiyacı olan 78 adet Trafik Sigortası,59 adet Kasko Sigortası, 6 adet Tehlikeli Madde/Tehlikeli Atık Sigortası, 9 adet İşyeri Sigortası, 2 adet Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, 1 adet İsteğe Bağlı Ferdi Kaza Sigortası, 13 adet Özel güvenlik sigorta poliçelerinin yapılması işini kapsar.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya İl Sınırları
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tahılpazarı Mah. 467 Sok. Mark Antalya Avm. Sit. No:1/101 Muratpaşa/ANTALYA - Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri
gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1) İstekli bir Sigorta Şirketi ise; Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili
olduklarına dair belgeyi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
2) İstekli bir Brokerlik ise; Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş sigorta brokeri olarak faaliyette bulunmaya yetkili kılındığına dair belge ile sigorta şirketi ile
imzalanan ve ihale tarihinde geçerli olan sözleşmeyi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
3) İstekli, bir Sigorta Şirketinin Acentesi ise;
a) Acentesi olduğu sigorta şirketi tarafından verilmiş acentelik belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
b) Acentesi olduğu sigorta şirketi ile yapmış olduğu ihale tarihinde geçerli acentelik sözleşmesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
c) Acentesi olduğu ana sigorta şirketinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yapmaya Yetkili olduğunu gösteren belgeyi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
*(Acenteler a, b ve c belgelerini yeterlik bilgileri tablosunda birlikte beyan edecektir.)
İstekliler, (Sigorta Şirketi, Brokerlik veya Acente) yukarıda yazılı maddelerden kendilerine uygun olan belge/belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
İstekliler İdarece talep edilmesi halinde yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini idareye sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat
şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01933948