İLAN
T.C.
SERİK AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/616 Esas
DAVALI : ALİNA CRAVCENCO -
Davacı Soner Çıtak tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizce ön inceleme duruşma gün ve saati 01/02/2024 günü saat:11:00'e belirlenmiş olup "HMK.139. mad. uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ihtar olunur." hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01932745