ELEKTRİK VE TESİSAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
KEPEZ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


Elektrik Tesisat Malzemeleri Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/805790

 

1-İdarenin
a) Adı : KEPEZ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:4 07030 KEPEZ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2423390148 - 2423390148
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Elektrik Tesisat Malzemeleri Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 30 Farklı Kalem Elektrik Tesisat Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Park ve Bahçeler Müdürlüğü depo sahasına yükleme, boşaltma, nakli ve istifi yapılmış şekilde teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içerisinde alıma başlanacak olup, 45 gün içerisinde malzemenin tamamı Park ve Bahçeler Müdürlüğü depo sahasına yükleme,boşaltma,nakli ve istifi yapılmış şekilde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içinde alıma başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.07.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Encümen Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
• Armatür EN 60598-1 ve EN 60598-2-3 standardına uygun olarak üretilecektir. • Bu standartlara uygunluğuna dair armatürler TSE ve ENEC belgesine sahip olacaktır
• ISO 39001:2012 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
• Led armatür için LM79 (TS EN 13032) fotometrik test raporları teslim edilecektir
• Üretici Firma ‘TS 13712 Yetkili Servisler – Aydınlatma armatürleri ve balastları – Kurallar‘ standardına göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip olacaktır
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA 1
AÇIKLAMA 2
Armatür üreticisinin Marka Tescil Belgesi olmalıdır,
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sistem Yönetimi
ISO 45001 :2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ,
Led armatürlerin elektriksel ve fotometrik ölçümleri akredite bir laboratuvar tarafından rapor sunulacaktır.(LM79)
Led ışık kaynağı için LM80 ve TM21 Ömür test raporları teslim edilecektir
Marka model Listesi
TS EN 62262 "DARBE DAYANIM" raporu olacaktır
Ürünler LVD ve EMC direktifleri kapsamında CE uygunluk sertifikasına sahip olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü elektrik malzemesi alım ve satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02050101