ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki merkez ilçe sınırları içerisinde kalan, Ukome Genel Kurulunun 2022/05-194 sayılı kararında belirtilen Kundu-Sarısu İstikametinde bulunan toplam 20 adet durak ve Sarısu-Kundu İstikametinde bulunan  toplamda 19 adet durağın belirlendiği güzergahta “PANORAMİK İNDİ BİNDİ (HOP ON HOP OFF) OTOBÜS HATTININ”, UKOME Genel Kurulunun 2022/05-195 sayılı kararı ile 24 Saat geçerli olacak günlük bilet ücretleri bedeli ile, Kentin önemli turistik noktalarındaki bilet satış merkezleri ve duraklarının idarenin uygun gördüğü standartlarda imalat ve montajının yapım işi ile yolcuların inip binebildiği ve belirlenmiş süre içerisinde ekstra bir ücret ödemeden istenilen durakta tekrar otobüse binebildiği, belli bir rota halinde sürekli rotasyon yapan yabancı ve yerli turistlere yönelik taşımacılık hizmetinin, başlangıçta teknik şartnamede özellikleri belirtilen, yaşları 2 yılı geçmemek üzere minimum 2 adet araç ile en fazla 5 yaşında 1 adet yedek araçla (Otobüs), 10 (On) yıl süreyle artırıma esas yıllık brüt cironun en az %8+KDV muhammen bedel üzerinden işletilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre idari ve teknik şartname esasları doğrultusunda ihaleye çıkarılması ihalenin konusudur.
1.1 İhale Konusu İşin;
a) Hazırlanan idari ve teknik şartname esasları doğrultusunda artırıma esas yıllık %8 brüt ciro payı + KDV muhammen bedel ve diğer vergi, resmi ve harçlar üzerinden artırımların en az %1 artırım oranıyla yapılmasına;
b) İşletim bedeli yıllık brüt cironun, ihale sonucu belirlenecek olan yüzdesi olup, yüklenicinin ödemelerini yıllık dönemin bitimini takip eden hafta, yıllık net 100.800 Euro+KDV'den aşağı olmamasına 10 yıl için toplamda 1.008.000  Euro + KDV garanti bedelden aşağı olmamasına, bu bedelden aşağı olması durumunda yüklenicinin sözleşme süresince (10 Yıl) yıllık net bu ödemeleri kabul ve taahhüt etmesine;
c) Yüklenici tarafından idarenin onayı ile Otobüs eklenmesi halinde artan araç başına aracın eklendiği döneme göre şartnamede belirlenmiş olan garanti bedel üzerinden %10 ek garanti bedel ödenmesine;
d) Ödenecek bedellerin her yıl sonu ilk hafta yıllık brüt ciro rakamlarını bilançoyla birlikte yüklenici tarafından idareye bildirmesine ve süre içerisinde yıllık garanti sözleşme bedelinin ABB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenmesine, brüt cironun garanti bedelinden fazla olması sonucunda aradaki farkın o yılın ilk hafta sonuna kadar ödenmesine;
e) Zamanında yapılmayan ödemeler için 6183 sayılı Kanunda belirlenen faiz hadleri uygulanmasına;
f) Geçici teminatı hesaplamaya esas 10 yıllık muhammen bedelin (1.008.000 Euro)+KDV Merkez Bankası tarafından 20/10/2023 tarihinde saat 15:30‘da ilan edilen efektif Euro satış kuru TL karşılığı olan 29.937.096-TL+KDV olmasına ve 898.112,88-TL geçici teminat bedeli alınmasına;
g) Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 30.11.2023 (otuz kasım iki bin yirmi üç) tarihinde saat 14:00'te Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) birinci katında bulunan Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
2-İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER
İhaleye; yerli istekliler ve yerli isteklilerle iş ortaklığı kurmuş olmak koşuluyla yabancı istekliler katılabilir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi/kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
2.1. Gerçek Kişilerden;
2.1.1-  Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve / veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının idare tarafından aslı görülmüştür ibareli sureti),
Yabancı istekli açısından anılan belgelerin, kendi ülkesinin mevzuatındaki karşılığı esas alınır.
2.1.2- Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgesinin aslı,
Yabancı istekliler açısından; ibraz edecekleri belgelerin Türk Ticaret Bakanlığı ya da ilgili Türk makamlarından alınan denklik/onay belgesi.
2.2.Tüzel Kişilerden;
2.2.1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin ve/veya imza beyannamesi aslı veya noter onaylı sureti,
2.2.2-Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,
Yabancı isteklilerden; ibraz edecekleri belgelerin Türk Ticaret Bakanlığı ya da ilgili Türk makamlarından alınan denklik/onay belgesi,
2.2.3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
2.3. İhaleye Katılan Gerçek ve Tüzel Kişilerden;
2.3.1-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Yazısı,
2.3.2– Tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
2.3.3- Vergi durumu bildirgesi veya belgesi  (gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2023 yılında alınmış belge vermesi.),
2.3.4.-İsteklilerin, yeminli Mali Müşavirlerce tasdik edilmiş, tamamı ödenmiş sermayesinin en az 4.000.000 TL olduğuna dair belge, 
2.3.5- SGK’ya borcu olmadığına ilişkin 2023 yılında alınmış belge,
2.3.6- Şartname bedeli olan 1.000,00 -TL nin yatırıldığını gösteren makbuz,
2.3.7-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz Teminat Mektubu,
2.3.8-İhaleye katılacak olan isteklinin/isteklilerin; Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, en az 3 (üç) yıldır seyahat acentalığı belgesine sahip olması gerekmektedir.
İhaleye iş ortaklığı şeklinde girilmesi halinde; ortaklardan birinin en az 3 yıldır seyahat acentalığı belgesine sahip olması yeterlidir.
2.3.9-İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı Beyannamesi,
İş ortaklığınca; ihalenin ortaklık üzerinde kalması halinde, noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.
2.3.10-İhaleye iş ortaklığı şeklinde girilmesi halinde iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin temin edilecek olan ilan metninde yer alan madde 2.1.2 ve 2.2.1 de belirlenen esaslara göre temin edecekleri belge, ilan metninde yer alan madde 2.3.8 de aranan şartı iş ortaklarından sadece birinin sağlaması yeterlidir.
2.3.11-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi ibraz etmek zorundadır.
2.3.12- İstenen belgelerin yabancı dilde olması halinde; yabancı dildeki belgelerin tamamının noter yeminli tasdikli Türkçe tercümesinin sunulması gerekmektedir. İstenen belgelerin yabancı kişilerce sunulması halinde bu belgelerin yeminli noter tasdikli Türkçe tercümesi esas alınır.    
2.3.13- Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
3-TEKLİFLERİN VERİLMESİ
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulüne göre yapılan ihalenin teklif zarfları, istekli tarafından hazırlanan zarfta ad, soyad ve tebligata esas açık adresi yazılı olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Encümen toplantı salonundaki İhale Komisyon Başkanlığına, ihale tarih ve saatine kadar elden veya posta yoluyla (iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir) teslim edilmelidir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin  alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.
4-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI
Şartname bedeli 1.000,00-TL olup, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) veznelerine yatırılarak, makbuz ile birlikte Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığından mesai saatleri içinde temin edilebilir.
İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.
İLAN OLUNUR

 

#ilangovtr Basın No ILN01930490