T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/109 Esas
DAVALI : IRFAN BABACIC TC 99300902978 14/01/1985, BOSNA HERSEK doğumlu, HAKIJA VE FATIMA oğlu
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan uyap sorgulamasında davalının mernis adresinin olmadığı ve adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;davacı Akpehlivan İnş. Eml. Gıda Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile diğer davalı davalı Fatıma Muratovic ile yaptığı taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden müteahhitliği üstlenilen ve müvekkili tarafından yapılan Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, 648 ada 6 parselde yapılan binada müvekkiline bırakılması gereken ve davalı Fatıma Muratovic tarafından davalı İrfan Babacıc'e muvazaalı olarak devredilen 16 nolu bağımsız bölümüntapu kaydının iptaline müvekkili adına tesciline, mümkün olmazsa fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla dairenin değerinin şimdilik 5.000,00-TL davalılardan yasal faizi ile birlikte tahsiline, aynı binada 1/2'si müvekkiline devri gereken ve davalı Fatıma Muratovic tarafından dava dışı 3. kişiye satılan 5 nolu bağımsız bölümün 1/2'sinin değerinin şimdilik 5.000,00-TL davalı Fatıma Muratovic'ten yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmektedir.
Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 129.maddesinde belirtilen şekilde cevap dilekçenizi ve varsa tüm delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, bu sürede cevap dilekçenizi ibraz etmediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü tüm vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız TK'nun 28. Maddesi gereğince DAVALI IRFAN BABACIC'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01917749