T.C. SERİK KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2010/213
KARAR NO : 2023/36
Davacı Ali KUMBUL, Ali ZEYBEK, Mustafa ZEYBEK ve diğerleri ile davalılar Ali BALIK, Hasan BALIK, Mehmet ZEYBEK, Yusuf ZEYBEK ve diğerleri arasında Mahkememizde görülen Antalya İli Serik İlçesi TÖNGÜŞLÜ Mahallesi 129 ada 1, 129 ada 3, 129 ada 4, 129 ada 6, 129 ada 7, 129 ada 8, 130 ada 1, 131 ada 1, 132 ada 1, 137 ada 1, 101 ada 1, 101 ada 2, 102 ada 1 ve 103 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara konu görülen Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;
HÜKÜM:(Ayrıntısı ve Gerekçesi Gerekçeli Kararda İzah Edildiği Üzere;)
"1-Davacıların davasının sübut bulmadığından REDDİNE,
Dava konusu Serik İlçesi Töngüşlü Mahallesi 129 ada 1, 129 ada 3, 129 ada 4, 129 ada 6, 129 ada 7, 129 ada 8, 130 ada 1, 131 ada 1, 132 ada 1, 137 ada 1, 101 ada 1, 101 ada 2, 102 ada 1 ve 103 ada 1 parsel sayılı taşınmazların TESPİT GİBİ TESCİLİNE,
2-Karar kesinleştiği takdirde dosyanın Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,
3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 269,80 TL harçtan, peşin alınan 17,15 TL harcın mahsubu ile bakiye 252,65 TL harcın davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazineye irat olarak kaydına,
4-Yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına, karar kesinleştiği takdirde varsa davaların yatırdığı gider avansının talep aranmaksızın davacılara iadesine,
5-Davalılar Mehmet Zeybek ve Yusuf Zeybek'in kendilerini vekille temsil ettirdiği görülmekle, 3402 sy. yasanın 31/3 maddesi uyarınca davanın önemi ve davalı vekilinin sarfettiği emek ve mesai dikkate alınarak 3000 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalılar Mehmet Zeybek ve Yusuf Zeybek'e verilmesine,
6-Davalılar Ali Balık ve Hasan Balık'ın kendilerini vekille temsil ettirdiği görülmekle, 3402 sy. yasanın 31/3 maddesi uyarınca davanın önemi ve davalı vekilinin sarfettiği emek ve mesai dikkate alınarak 3000 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalılar Ali Balık ve Hasan Balık'a verilmesine,
Dair; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine mahkememize gönderilmek üzere verilecek bir dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiş;
Tüm araştırmalara rağmen kimlik ve adres bilgileri tespit edilemeyen taraflar Halil oğlu Ali ZEYBEK, Mehmet oğlu Ali ZEYBEK, Hüseyin kızı Alime ZEYBEK, Mehmet oğlu Ata BALIK, Feyzullah kızı Ayşe BULUT, Hüseyin kızı Ayşe KUŞ, Fahri oğlu Aytekin ZEYBEK, Hüseyin oğlu Baki ZEYBEK, Döndü BOZKIRAN, Feyzullah kızı Döndü YILDIZ, Feyzullah kızı Edibe BULUT, Halil ve Hatice kızı Fatma BALIK, Hüseyin kızı Fatma BULUT, Feyzullah oğlu Hasan Ali BULUT, Hüseyin oğlu Hasan Ali ZEYBEK, Halil oğlu Hüseyin ZEYBEK, Halil oğlu Mehmet ZEYBEK, Feyzullah oğlu Muhammet BULUT, Mehmet oğlu Mustafa BALIK, Hüseyin oğlu Mustafa ZEYBEK, Hüseyin kızı Nejla KOPTUR ve Feyzullah kızı Ümmühan BULUT'un ayrıntılı kimlik bilgileri ile adresleri meçhul olduğundan Mahkememiz dava dosyasına ait gerekçeli karar evrakının ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olmakla;
İş bu karar ilanı gazetede yayımlandıktan 15 (onbeş) gün sonra yukarıda ismi geçenlere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01931674