TORF, POMZA, FİDAN TORBASI, TOZ ŞEKER, BİTKİ BESLEME ÜRÜNÜ, ETİKET SATIN ALINACAKTIR

BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞT.ENS.MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Torf, Pomza, Fidan torbası, Toz Şeker, Bitki Besleme Ürünü, Etiket mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1315417
1-İdarenin
a) Adı : BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞT.ENS.MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) Adresi : DemirciKara Mah. Paşakavakları Cad. No :11 / 3 07100 MURATPAŞA/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2423216797 - 2423211512
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Torf, Pomza, Fidan torbası, Toz Şeker, Bitki Besleme Ürünü, Etiket
b) Niteliği, türü ve miktarı : Torf:163m3,Pomza:45m3,Fidan torbası600kg,Toz Şeker10.000kg,Bitki Besleme Ürünü:8kalem, Etiket:12kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya Merkez ve Antalya-Alanya Karayolu üzerindeki 20., 30. ve 36. km'lerde bulunan birimlerimize yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 7 Takvim günü içerisinde, eksiksiz olarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı günden itibaren

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Enstitümüz Toplantı Salonu - DemirciKara Mah. Paşakavakları Cad. No :11 / 3 07100 - MURATPAŞA / ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Bitki Besleme ürünleri için İstekliler kendilerine ait Gübre Dağıtıcılık Belgesini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01934732